Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

WAŻNE ZMIANY W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

Dodano 02/07/20
Ważne zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Adw. Natalia Grzelak, Partner w BMG Adwokaci Matuszewski Grzelak sp. p.
 
Już z dniem 7 lutego 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany procedury cywilnej odnośnie do elektronicznych postępowań upominawczych (tzw. EPU).

Do tej pory, w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU, lub też w przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od wydanego nakazu, sprawa była automatycznie przekazywana do sądu według właściwości ogólnej i tam rozpatrywana. Po zmianie przepisów, skutkiem stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub wniesienia sprzeciwu będzie umorzenie postępowania przez sąd. Zatem to w gestii wierzyciela będzie ponowne wszczęcie postępowania poza EPU. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy w grę wchodzi możliwe przedawnienie jego roszczeń. Ustawodawca ułatwił jednak wierzycielowi uniknięcie przedawnienia, bowiem zgodnie z nowymi przepisami, jeśli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż EPU, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa (czyli np. przerwanie biegu przedawnienia), następują z dniem wniesienia pozwu w EPU.
Nowe regulacje dotyczą także kosztów postępowania umorzonego w EPU - w razie takiego rozstrzygnięcia, każda ze stron poniesie koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie. Gdyby zaś powód skorzystał z opisanej wyżej możliwości i wystąpił ponownie ze swoim żądaniem poza EPU w okresie trzech miesięcy, wówczas na żądanie stron sąd, rozpoznając taką sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w EPU.

Co ważne, wprowadzono także nowe rozwiązanie odnoszące się do doręczania nakazów zapłaty wydanych w EPU. Jak bowiem pokazała dotychczasowa praktyka, w przypadku, gdy powód nie dysponował aktualnym adresem pozwanego, orzeczenia były uznawane za doręczone na dawne adresy dłużników, a o prawomocnych nakazach zapłaty dowiadywali się już w toku postępowań egzekucyjnych.

Od 7 lutego 2020 r. uznanie nakazu za doręczony (mimo jego nieodebrania przez pozwanego) będzie możliwe tylko wówczas, gdy adres doręczenia był tożsamy z tym ujawnionym w bazie PESEL, a więc adresem meldunkowym. Ponadto, jeżeli okaże się, że nie można skutecznie doręczyć nakazu pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyli nakaz zapłaty i umorzy postępowanie.

Opisane zmiany należy oceniać pozytywnie z perspektywy osób pozwanych w elektronicznym postępowaniu nakazowym. Ograniczona zostanie praktyka uznawania nakazów zapłaty za doręczone na jakikolwiek dawny adres dłużnika (choć należy pamiętać o aktualizacji swego zameldowania), a oprócz tego, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty spowoduje automatyczne umorzenie postępowania EPU. Należy więc spodziewać się, że wierzyciele będą częściej decydować się na dochodzenie swoich roszczeń poza EPU, zwłaszcza że od kilku miesięcy obowiązuje zmiana przepisów w zakresie kosztów postępowania, która w praktyce spowodowała ich podwyższenie także i w EPU (art. 19 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Bardziej opłacalne, także w aspekcie czasowym, może więc okazać się wniesienie powództwa wedle właściwości ogólnej.
 
Podstawa prawna zmian:
Art. 17 pkt. 3 i art. 1 pkt. 198-202 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

Kontakt

Aleja Solidarności 155 lok. 26, Warszawa 00-877
NIP: 5223047076, Regon: 36315120300000, KRS: 0000589865