Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Wygrana w precedensowym sporze z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

Dodano 02/23/16
W listopadzie 2014 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył Sejmikowi Województwa Śląskiego administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niedotrzymanie terminu dla określenia programu ochrony powietrza byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego.

W czerwcu 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji.

Zdaniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, termin na opracowanie i przyjęcie programu ochrony powietrza dla byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej należało określić na 18 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), tj. na dzień 3 kwietnia 2014 r., a nie na 18 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 460, dalej: „ZPOS”), tj. na dzień 28 listopada 2013 r., mimo że art. 7 ust. 2 ZPOS wyraźnie stanowi, że dla obliczenia terminu na przyjęcie programu ochrony powietrza znaczenie ma data wejścia w życie ustawy, a nie rozporządzenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska termin na przyjęcie w niniejszej sprawie programu ochrony powietrza upłynął w dniu 3 kwietnia 2014 r., przez co Sejmik Województwa Śląskiego nie przekroczył go, podejmując odpowiednią uchwałę w dniu 19 grudnia 2013 r.

Adw. Bolesław Matuszewski, działając w imieniu naszego Klienta, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2016 r. WSA w Warszawie uwzględnił skargę i w całości uchylił zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu wyroku Sąd zgodził się z zarzutem, że błędna jest wykładnia zastosowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, według której użyte w art. 7 ust. 2 ZPOS określenie „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie” oznacza w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a nie jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ZPOS. Z uwagi na to termin przyjęcia przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały dla byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej należało określić na 18 miesięcy od daty wejścia w życie ZPOS i upłynął on w dniu 28 listopada 2013 r., a więc przed podjęciem stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Wyrok ten jest jednym z nielicznych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie terminu uchwalenia planu ochrony powietrza przez sejmik województwa i można go uznać za precedensowy, wyznaczający kierunek orzekania w podobnych sprawach.

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/066425EBFF

Kontakt

Aleja Solidarności 155 lok. 26, Warszawa 00-877
NIP: 5223047076, Regon: 36315120300000, KRS: 0000589865